با ایجاد حساب کاربری
۱انتخاب بسته
۲نحوه پرداخت
۳اتمام خرید بسته
لطفا نوع بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید:
 • آلفا+( پرسرعت )
 • بسته های ساعات مشخص
بازه زمانی
 • ۱
  دائمی یا اعتباری
 • ۷
  دائمی یا اعتباری
 • ۳۰
  دائمی یا اعتباری
 • ۳
  دائمی یا اعتباری
 • ۶
  دائمی یا اعتباری
 • ۱۲
  دائمی یا اعتباری
ورود شماره موبایل:
شماره پیگیری خرید: